دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، خرداد 1392 
برنامه های جبران خسارت جوامع انتقالی

صفحه 117-151

مهین سبحانی؛ محمدحسین رمضانی قوام آبادی


تحلیل ژئوپلیتیکی رویارویی ایالات متحده و روسیه در قطب شمال

صفحه 153-174

سجاد کریمی پاشاکی؛ روح الله منعم؛ محمدصادقی یحیی پور