کارکردهای سیاسی سرمایه اجتماعی،سرمایه اجتماعی و سیاست

نویسنده

چکیده

سرمایه اجتماعی مفهومی کلاسیک است که حسب اهمیت به ادبیات سیاسی و اجتماعی مدرن پا نهاده و به دلیل نقش محوری و عمیق مکنون در خود، بسیاری از محققین را به خود مشغول داشته است. سرمایه اجتماعی با یک حلقه واسطه ای با کلیت نظام اجتماعی در پیوندی وثیق قرار دارد. این حلقه واسطه ای چیزی جز کارکردهای مترتب بر سرمایه اجتماعی نیست. در واقع سرمایه اجتماعی بر تمامی خرده نظامهای اجتماعی تاثیر گذاشته و از آنها تاثیر می پذیرد. با این وجود، تاثیرات این مقوله بر خرده نظامهای مذکور حائز اهمیت تحقیقی بالاتری است. در این مقاله تلاش شده است تا مهمترین کارکردهای سیاسی سرمایه اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفته و سرانجام نیز، در راستای آسیب شناسی موضوع، کژکارکردی های محتمل بر این مفهوم نظری مورد واکاوی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political Functions of Social Capital, Social Capital and Politic

نویسنده [English]

  • Seyed Rahim Abolhasani
چکیده [English]

Social capital is a classic concept which has been attracted attention of most researchers as its importance in modern political and social literature as well as central and deep role conceal in Its. Social capital has an intense affinity with totality of social system by means of a mediator variation. This mediator variation is function carried out by social capital. Indeed, social capital affects all the social sub-systems and influenced by them. However effects of this category on mentioned sub-systems have of higher search significance. In this article, it is attempted to be evaluate the most important political functions of social capital and finally this theoretic concept is investigated with regard to pathology the subject of likely dysfunctions on social capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • Political Function
  • Dysfunction