نویسنده = محمدحسین رمضانی قوام آبادی
برنامه های جبران خسارت جوامع انتقالی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 117-151

مهین سبحانی؛ محمدحسین رمضانی قوام آبادی