کلیدواژه‌ها = شاخص های اقتصادی- اجتماعی
نابرابری های توسعه در کشورهای اسلامی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 227-247

مجید یاسوری؛ هانیه اسدزاده؛ صغرا خلخالی