نویسنده = داوود هرمیداس باوند
پروژه آناتولی جنوب شرقی در بستر بحران هویت ملی ترکیه

دوره 9، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 85-116

10.22124/wp.2020.16572.2506

اعظم محمدی خسروی؛ بهزاد شاهنده؛ اسدالله اطهری؛ داوود هرمیداس باوند