نویسنده = امان‌الله علیمرادی
آسیب شناسی قواعد اساسی سیاست جنایی تقنینی منابع آب در حکمرانی جمهوری اسلامی ایرا ن

دوره 11، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 229-252

10.22124/wp.2022.22892.3069

زهرا عبدلی طغرالجردی؛ محمد‌حسین رمضانی قوام‌آبادی؛ امان‌الله علیمرادی؛ سید مهدی احمدی موسوی؛ محمد امینی‌زاده