نویسنده = امیر مسعود شهرام نیا
نقش حکومت‌های محلی در فرآیند توسعه سیاسی، مطالعه موردی: ایران

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 159-193

10.22124/wp.2017.2391

منصور آبیار؛ حسین مسعودنیا؛ امیر مسعود شهرام نیا


سازمان های بین المللی و الگوهای همکاری اقتصادی سیاسی شمال جنوب

دوره 2، شماره 3، مهر 1392، صفحه 183-214

ضیاالدین صبوری؛ امیر مسعود شهرام نیا؛ رئوف رحیمی