کلیدواژه‌ها = جامعه‌شناسی تاریخی روابط بین‌الملل
جامعه‌شناسی تاریخی و سیاست خارجی ایران: یک چارچوب نظری

دوره 5، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 98-65

امیرمحمد حاجی یوسفی؛ محمد محمدیان