کلیدواژه‌ها = رشد اقتصادی
پیامدهای بحرانی توسعه نامتوازن اقتصادی و سیاسی جمهوری خلق چین

دوره 5، شماره 3، آذر 1395، صفحه 160-131

آرمین امینی؛ حامد عمویی؛ الهام حسین خانی


سازمان های بین المللی و الگوهای همکاری اقتصادی سیاسی شمال جنوب

دوره 2، شماره 3، مهر 1392، صفحه 183-214

ضیاالدین صبوری؛ امیر مسعود شهرام نیا؛ رئوف رحیمی