کلیدواژه‌ها = طبقه متوسط جدید
نقش طبقه متوسط جدید در انقلاب 2011 مصر

دوره 4، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 149-101

شهریار فرجی نصیری؛ حسین مسعودنیا؛ حسین هرسیج