کلیدواژه‌ها = شریک اقتصادی
تبیین روابط استراتژیک چین و پاکستان

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 40-7

محمود کتابی؛ یدالله دهقان؛ سارا دهقان نصیری