نویسنده = مسلم غلامی حسن آبادی
علل تداوم مناقشه ایران و آمریکا پس از توافق هسته ای

دوره 5، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 242-209

فرزاد رستمی؛ مسلم غلامی حسن آبادی


امنیت هستی شناختی و استمرار مناقشه هسته ای ایران و غرب

دوره 4، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 135-166

فرزاد رستمی؛ مسلم غلامی حسن آبادی