کلیدواژه‌ها = ژئواکونومیک
تبیین جایگاه ایران در مقایسه با نفوذ گسترده بازیگران جهانی در منطقه راهبردی قفقاز جنوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1402

10.22124/wp.2023.23721.3132

مهران مهدی زاده؛ عبدالحسین پیکرنگار؛ محمد طالقانی؛ ابراهیم علیزاده


جایگاه ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی تنگه هرمز در سیاست منطقه ای ایران

دوره 6، شماره 3، آذر 1396، صفحه 103-124

10.22124/wp.2017.2663

مهناز گودرزی؛ فرزاد محمد زاده ابراهیمی