کلیدواژه‌ها = شبکه الجزیره
شبکه الجزیره و حوزه عمومی نوظهور در جهان عرب

دوره 4، شماره 3، آبان 1394، صفحه 168-141

خلیل اله سردارنیا


نقش شبکه خبری الجزیره در دیپلماسی رسانه ای قطر

دوره 4، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 203-235

وحید رنجبر حیدری؛ محمدرضا فرجی؛ ابراهیم جمشیدی