کلیدواژه‌ها = امنیت ملی
گسل ها و چالش یکپارچگی عراق: آثار و پیامدهای امنیتی برای ایران ‏

دوره 8، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 107-138

10.22124/wp.2019.3684

علی اکبر اسدی؛ محمدزمان راستگو


امنیت ملی و توسعه پایدار: پارادایم پساواشنگتنی و حکمروائی خوب

دوره 3، شماره 3، آذر 1393، صفحه 65-94

علی اکبر جعفری؛ وحید ذوالفقاری