دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، تابستان 1393 

مقاله پژوهشی

1. ریشه های داخلی و خارجی انقلاب 2011 تونس

صفحه 7-34

الهه کولایی؛ سعیده حضرت پور


7. نومنطقه گرایی درسیاست خارجی ایران

صفحه 191-226

محمدرضا دهشیری؛ محسن رضایی جعفری


8. نابرابری های توسعه در کشورهای اسلامی

صفحه 227-247

مجید یاسوری؛ هانیه اسدزاده؛ صغرا خلخالی