دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، آذر 1393، صفحه 7-234 

مقاله پژوهشی

روابط ایران و ترکیه در سازمان همکاری اسلامی

صفحه 124-95

احمد جانسیز؛ امیر رضا احمدی خوی