کلیدواژه‌ها = حاکمیت
مسئولیت حمایت و دوراهی حاکمیت و مداخله در شورای امنیت

دوره 8، شماره 3، آذر 1398، صفحه 167-200

10.22124/wp.2019.13338.2172

ارسلان قربانی شیخ نشین؛ محمد اسدی


بررسی علل وقوع جنگ فالکلند بر اساس نظریه بازی ها

دوره 5، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 198-175

طه اکرمی؛ محمدرضا سعید آبادی


حاکمیت و مسئولیت حمایت در پرتو حقوق بین الملل کیفری

دوره 4، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 237-262

شهرام بهمن تاجانی


تحلیل قلمرو حاکمیت دولت ها در ژئوپلیتیک پست مدرن

دوره 3، شماره 3، آذر 1393، صفحه 151-125

یوسف زین العابدین؛ زهرا شیرزاد