کلیدواژه‌ها = عربستان
چشم انداز روابط ایران و عربستان؛ سناریوهای آینده و راهکارها

دوره 10، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 245-288

10.22124/wp.2021.19605.2831

سیدجلال دهقانی؛ فرزاد رستمی؛ فرهاد دانش نیا


تبیین ساز وکارهای بازتولید سلطه پادشاهی سعودی در پرتو بهار عربی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 181-149

علیرضا سمیعی اصفهانی؛ محمد صادق رجایی