نویسنده = الهه کولایی
تاثیر عوامل بین المللی بر روابط اقتصادی ایران و روسیه

دوره 10، شماره 3، آذر 1400، صفحه 63-84

10.22124/wp.2021.19833.2856

الهه کولایی؛ پیمان کاویانی فر


ریشه های داخلی و خارجی انقلاب 2011 تونس

دوره 3، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 7-34

الهه کولایی؛ سعیده حضرت پور


مساله آب و روابط کشورهای آسیای مرکزی

دوره 2، شماره 3، مهر 1392، صفحه 7-34

الهه کولایی؛ محمد جواد سلطانی


نقش امنیت ساز سازمان همکاری شانگهای در پیرامون افغانستان

دوره 1، شماره 2، تیر 1391، صفحه 61-84

الهه کولایی؛ ماندانا تیشه یار