کلیدواژه‌ها = شورای امنیت
مسئولیت حمایت و دوراهی حاکمیت و مداخله در شورای امنیت

دوره 8، شماره 3، آذر 1398، صفحه 167-200

10.22124/wp.2019.13338.2172

ارسلان قربانی شیخ نشین؛ محمد اسدی


دیپلماسی هسته ای جمهوری اسلامی ایران و نظارت پذیری شورای امنیت

دوره 5، شماره 3، آذر 1395، صفحه 183-161

گودرز افتخار جهرمی؛ علی حاجیانی


تحلیل رویه شورای امنیت در مدیریت نقض های شدید حقوق بشر

دوره 5، شماره 3، آذر 1395، صفحه 272-249

میرشهبیز شافع؛ عبدالصمد دولاح


تبیین تطبیقی مداخله شورای امنیت و ناتو در بحران های کوزوو و لیبی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 99-65

سید محمد طباطبایی؛ نجمیه پوراسمعیلی


تحول در نحوه کاربرد حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد

دوره 1، شماره 2، تیر 1391، صفحه 85-143

رضا موسی زاده؛ ارسلان جمشیدی