کلیدواژه‌ها = توسعه اقتصادی
نقش و جایگاه سیاست خارجی در توسعه اقتصادی ژاپن(1995-1945)

دوره 8، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 63-96

10.22124/wp.1970.3502

علی باقری دولت آبادی؛ محمد ملکی فر


آثار سیاست دولت بر توسعه اقتصادی ترکیه و ادغام آن در اقتصاد جهانی( 2017-1990)

دوره 8، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 97-128

10.22124/wp.1970.3503

گارینه کشیشیان سیرکی؛ سهیل سهیلی نجف آبادی


دیپلماسی انرژی در اسناد راهبردی سیاست خارجی ایران ‏

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 261-282

10.22124/wp.1970.3477

نوشین طریقی؛ ابوالقاسم طاهری


حکمرانی مطلوب؛ سازوکار ایجاد توانمندی در تحقق توسعه

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 213-236

10.22124/wp.2018.2795

امیر محمودی؛ علیرضا آرش پور


جهانی شدن و توسعه اقتصادی در ویتنام

دوره 3، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 161-205

آرمین امینی؛ سمیرا سادات شکراللهی