دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 19، بهار 1396 
2. تاثیر امنیت منطقه ای بر رفتارشناختی مجموعه‌های امنیتی مناطق

صفحه 43-78

محمدرضا دهشیری؛ سید محمد حسینی؛ صارم شیراوند؛ سید مصطفی حسینی


7. نقش حکومت‌های محلی در فرآیند توسعه سیاسی، مطالعه موردی: ایران

صفحه 159-193

منصور آبیار؛ حسین مسعودنیا؛ امیر مسعود شهرام نیا