دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 36، مرداد 1400 
حکمرانی و اقتصاد سیاسی بحران آب در جمهوری اسلامی ایران

صفحه 185-212

10.22124/wp.2021.18134.2671

رضا باقری؛ علی شیاری؛ پرویز احدی؛ علیرضا اسمعیل‌زاد