آثار رشد اقتصادی چین بر تقویت حمایت گرایی اقتصادی در ایالات متحده

دوره 8، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 33-62

10.22124/wp.1970.3501

قدرت احمدیان؛ فرزاد رستمی؛ حمیدرضا چراغی


نقش بازیگران منطقه‌ای در رادیکالیزه ‌شدن نیروهای اجتماعی خاورمیانه

دوره 3، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 35-67

ابراهیم متقی؛ مرجان کوه خیل؛ علی اصغر موسی پسندی


الگوی سخنرانی روسای جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد

دوره 2، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 35-71

حسین سلیمی؛ روح الله حاج زرگرباشی


چالش های اجتماعی دولت سازی مدرن در افغانستان

دوره 3، شماره 3، آذر 1393، صفحه 37-63

خلیل اله سردارنیا؛ سید مهدی حسینی


پیامدهای بومرنگی سیاست خارجی ترکیه در سوریه (2020-2010)

دوره 11، شماره 4، دی 1401، صفحه 37-63

10.22124/wp.2022.15805.2429

جابر قاسمی؛ علی مختاری؛ علی باقری دولت آبادی


صلح پایدار و عدالت سیاسی جهانی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 39-63

مهدی براتعلی پور


ژنوم‌های ژئوپلیتیکِ تاثیرگذار بر کُدهای رفتاری در سیاست‌خارجی ایران و روسیه

دوره 3، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 41-71

محسن خلیلی؛ جهانگیر حیدری؛ حسین اصغری ثانی؛ هادی صیادی


ایران وآسیای مرکزی روندهای منطقه‌ای و چشم انداز آینده

دوره 6، شماره 3، آذر 1396، صفحه 41-63

10.22124/wp.2017.2659

جهانگیر کرمی؛ علیرضا کریمیان


چشم انداز روابط ایران و آمریکا تا سال 2030 : سناریوهای ممکن

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 41-65

10.22124/wp.2018.2789

محمدرضا چیت سازیان؛ نوذر شفیعی


تاثیر امنیت منطقه ای بر رفتارشناختی مجموعه‌های امنیتی مناطق

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 43-78

10.22124/wp.2017.2386

محمدرضا دهشیری؛ سید محمد حسینی؛ صارم شیراوند؛ سید مصطفی حسینی


دیپلماسی نروژیِ «نبرد در میدان صلح»

دوره 9، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 43-84

10.22124/wp.2020.16336.2475

حسین اصغری ثانی؛ محسن خلیلی؛ محسن اسلامی؛ مسعود موسوی شفائی


روابط جمهوری اسلامی ایران و تونس: مطالعه تطبیقی دولت های احمدی نژاد و روحانی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 47-77

10.22124/wp.2022.22047.3027

حسن یوسفی؛ حسن خداوردی؛ گارینه کشیشیان سیرکی